Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů společností CEC Praha a.s.

Společnost CEC Praha a.s. (dále jen jako „Společnost“) je správcem osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjekty údajů“) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Společnosti zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky a v souladu s níže uvedenými zásadami.

Tento dokument informuje subjekty údajů o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů Společností a vztahuje se k níže uvedeným účelům zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů zaměstnanců Společnosti se řídí vnitřními předpisy.

Kontaktní údaje

 • správce: CEC Praha a.s.
 • IČO: 25673394
 • sídlo: Tlumačovská 1237/32, 155 00 Praha 5

pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO“):

Tomáš Dvořák, email: dpo@cecpraha.cz

Rozsah, účel, právní titul a doba zpracování osobních údajů

Společnost tímto informuje subjekty údajů o

 • rozsahu, v jakém osobní data zpracovává
 • účelu, za jakým osobní údaje zpracovává
 • právním titulu, na základě kterého ke zpracování dochází
 • době, po kterou ke zpracovávání osobních údajů dochází

Osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů Společnosti (viz dále) a s výjimkou plnění zákonných povinností Společnosti (zejména povinnost poskytovat součinnost orgánům provádějící státní správu, orgánům činným v trestním řízení apod.).

 • Údaje účastníků hazardních her a návštěvníků herních prostorů

Společnost jako provozovatel hazardních her ve smyslu zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen zákon o hazardních hrách), zpracovává osobní údaje účastníků hazardních her a návštěvníků herních prostorů.

Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro umožnění účasti na hazardní hře či vstupu do herního prostoru, o čemž jsou subjekty údajů informovány.

Tyto údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám – zpracovatelům, kteří pro Společnosti zajišťují určité služby (obchodní partneři zajišťující obsluhu provozoven, poskytovatel registračního systému apod.). Tito zpracovatelé jsou smluvně zavázáni k mlčenlivosti a k zajištění ochrany všech osobních údajů v souladu s legislativními požadavky.

Rozsah:
údaje poskytnuté při evidenci návštěvy herního prostoru, údaje poskytnuté při registraci, údaje získané při účasti na hazardní hře, kamerový záznam z herního prostoru.

Účel:
splnění zákonných povinností provozovatele hazardních her dle zákona o hazardních hrách a dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Právní titul:
zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností Společnosti (stanovené zákonem).

Doba:
doba, po kterou jsou údaje zpracovávané, stanoví zákon.

Ostatní zpracování osobních údajů

Společnost dále zpracovává osobní údaje za účelem plnění smluv mezi Společností a účastníky hazardních her a mezi Společností a jejími obchodními partnery, a dále za účelem hájení svých oprávněných zájmů (vymáhání pohledávek, vymáhání náhrady újmy). Společnost oslovuje účastníky hazardních her s obchodními nabídkami svých produktů a s informacemi o marketingových akcích.

Tyto údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám – zpracovatelům, kteří pro Společnost zajišťují určité služby. Tito zpracovatelé jsou smluvně zavázáni k mlčenlivosti a k zajištění ochrany všech osobních údajů v souladu s legislativními požadavky.

Rozsah:
údaje poskytnuté subjektem údajů za účelem uzavření smlouvy, údaje získané od subjektu údajů v průběhu trvání smluvního vztahu, popř. další údaje získané v souvislosti s ním.

Účel:
plnění smluv a dalších právních povinností, poskytování služeb, zajištění provozních činností Společnosti; účetní a daňové účely; vymáhání pohledávek či náhrady újmy; přímý marketing.

Právní titul:
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností Společnosti (povinnost vést účetnictví, povinnost archivovat dokumentaci), zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany.

Doba:
po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou zákonem pro archivaci dokumentů, po dobu trvání oprávněného zájmu (vymáhání pohledávky, řešení sporu, běh zákonných lhůt pro uplatnění nároku, očekávání brzkého obnovení obchodního vztahu atd.).

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely třetích osob

Společnost oslovuje účastníky hazardních her s obchodními nabídkami produktů a informacemi o marketingových akcích třetích osob, a to výlučně na základě výslovně uděleného souhlasu subjektu údajů.

Souhlas uděluje subjekt údajů při registraci, a to zaškrtnutím příslušné kolonky registračního formuláře, či kdykoliv později. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné, není podmínkou pro uzavření jiné smlouvy či poskytnutí služeb.

Poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely subjekt údajů zároveň souhlasí s tím, že budou jeho údaje předány k zpracování zpracovateli, který bude zajišťovat rozesílání obchodních nabídek a informací o marketingových akcích. Zpracovatel bude smluvně zavázán dodržovat mlčenlivost o údajích spravovaných Společností a zajistit bezpečnost poskytnutých údajů.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Rozsah:
údaje poskytnuté subjektem údajů při registraci, a to jméno, příjmení, bydliště, email, telefon.

Účel:
obchodní nabídky a upozornění na marketingové akce třetích osob.

Právní titul:
souhlas subjektu údajů.

Doba:
po dobu trvání souhlasu subjektu údajů.

Práva subjektu údajů

Práva, která má automaticky každý subjekt údajů:

 • právo na informace o zpracování osobních údajů –
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí založeného na profilování
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na opravu či aktualizaci údajů

Každý subjekt údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. Tyto informace jsou obsaženy v tomto dokumentu. Další informace poskytne subjektu informací DPO Společnosti.

Společnost neprovádí automatizovaného rozhodnutí založeného na profilování.

Veškeré osobní údaje, které Společnost není oprávněna zpracovávat, jsou automaticky vymazány (např. po odvolání souhlasu, uplynutí doby pro archivaci, po splnění smlouvy apod.). Pokud by k tomu nedošlo, má subjekt údajů právo se obrátit na Společnost s výzvou o vymazání údajů. Toto právo se nevztahuje na údaje, které jsou zpracovávány v souladu s legislativními požadavky (např. údaje, které je Společnost ze zákona povinna uchovávat po určitou dobu, údaje potřebné k hájení oprávněných zájmů Společnosti apod.).

Práva uplatňovaná pouze na žádost subjektu údajů:

 • právo získat od správce potvrzení o zpracování osobních údajů
 • právo na přístup subjektu k osobním údajům
 • právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů

Každý subjekt údajů má právo obrátit se na Společnost s žádostí o potvrzení, zda a v jakém rozsahu jsou jeho údaje zpracovávány.

Subjekt údajů má dále právo na přístup k jeho osobním údajům a na informace zejména o rozsahu, účelu a době zpracování jeho osobních údajů včetně informace o tom, z jakého zdroje byly údaje získány.

Společnost je povinna poskytnout subjektu údajů kopii jeho osobních údajů, které Společnost zpracovává.

V případě, že nebude možné subjektu údajů vyhovět v jeho žádosti o výmaz údajů, má subjekt údaj právo, aby zpracování jeho osobních údajů bylo omezeno pouze na nejnutnější údaje (např. nelze vymazat údaje zpracovávané pro potřeby účetnictví, lze vymazat alespoň údaje pořízené za účelem marketingových nabídek).

Údaje, které Společnost získala na základě souhlasu či uzavřené smlouvy a které společnost automatizovaně zpracovává, poskytne na jeho žádost subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Subjekt údajů má právo podat námitku proti zpracovávání jeho osobních údajů za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany.

Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů může svá výše uvedená práva uplatnit u Společnosti:

 • dopisem odeslaným na sídlo společnosti k rukám DPO Společnosti
 • emailem adresovaným DPO Společnosti

CEC Praha a.s.

Tlumačovská 1237/32
155 00 Praha 5
Česká republika

k rukám Tomáše Dvořáka, email: dpo@cecpraha.cz

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost či podnět dozorovému orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů společností CEC Praha a. s., jsou vyvěšeny na webových stránkách Společnosti a dále ve všech jejích provozovnách.

V Praze dne 24. 9. 2019
CEC Praha a.s.